Hotarare rectificare buget local

29/06/2011 – 9:05 AM

Hotarare

Etichete: , , ,

Festivalul „Ruscuta de primavara”

29/06/2011 – 8:44 AM

Etichete: , ,

Promovarea potentialului turistic al comunei Sanpetru

23/06/2011 – 4:19 PM

anunt de presa (1)

Etichete: , ,

Buget local 2011

19/04/2011 – 4:13 PM

BUGET-2011

Puteti descarca documentul in format pdf apăsând aici

Etichete: ,

Hotararea nr. 15/24.02.2011

01/03/2011 – 12:53 PM

HOTARAREA nr. 15
24.02.2011

Pentru aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al
Planului Urbanistic General al Comunei Sânpetru , judeţul Braşov

Consiliul Local Sanpetru , intrunit in sedinta ordinara la data de mai sus ,
Avand in vedere PUG-ul comunei Sânpetru , aprobat prin HCL nr. 46 din 29.08.2002, referatul nr. 1015/23,02,2011, intocmit de catre compartimentul urbanism referitor la procedura de actualizare a PUG-ului comunei, demararea procedurii de achiziţie , si sesizarea consiliului local de catre primarul comunei referitor la prelungirea valabilitatii PUG-ului existent ,
Vazand prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul , modificata de OUG nr. 7/2011 si avizul favorabil al comisiei nr. 2 din cadrul Consiliului local ,
In temeiul prevederilor art. 36 alin 2 , lit (c , coroborat cu alin 5, lit c) si ale art. 45 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001 republicata ,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art 1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Sânpetru , judeţul Braşov aprobat prin HCL nr. 46/29.08.2002 pâna la data de 28.08.2014 .

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei si compartimentul urbanism .

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
Ioan ŢOGOIE SECRETAR
Mirela Elena DAVID

Etichete: